Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633)

- Afschrift van de verzamelbrief SARS-CoV-2

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G)

De commissie stelt de voorgelegde concepttoezegging met een wijziging vast en de status van de toezegging nog op openstaand te laten. Daarnaast besluit de commissie de brief de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G) voor kennisgeving aan te nemen.

- Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer