Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer