Stemming moties Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19Verslag van de vergadering van 19 februari 2021 (2020/2021 nr. 24)

Aanvang: 21.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19),

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35732, letter H);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35732, letter G).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wij stemmen thans over de motie van het lid Otten c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35732, letter H). Er is om een hoofdelijke stemming gevraagd. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik constateer dat dat het geval is.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Backer namens D66.


De heer Backer (D66):

Voorzitter. Zoals uit het debat en ook het interruptiedebatje met de heer Otten bleek, ben ik erg voor een structurele verbetering van de wetgeving, maar niet op deze manier. Ik zal dus niet de steun van onze fractie aan deze motie kunnen geven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. De heer Van Hattem namens de PVV.


De heer Van Hattem (PVV):

Bedankt, voorzitter. De motie van de heer Otten stelt dat de spoedwet tijdelijke beperking vertoeven in de openlucht covid-19 noodzakelijk is. Die wet om de avondklok mogelijk te maken, acht de PVV-fractie absoluut níét noodzakelijk. Daarom hebben we zojuist tegengestemd en zullen we ook tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen zonder enige bijvoeging.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35732, letter H).

Vóór stemmen de leden: De Vries, Nicolaï en Otten.

Tegen stemmen de leden: Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Sent, Van Strien, Veldhoen, Vendrik, Van der Voort, Vos, Van Wely, Adriaansens, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Berkhout, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Faber-van de Klashorst, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nooren, Van Pareren, Pouw-Verweij, Prins-Modderaar, Recourt en Rietkerk.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 3 stemmen voor en 55 stemmen tegen is verworpen.


Tot slot stemmen wij over de motie 3572, letter G, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35732, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdD, de PVV en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Ik merk hierbij op dat de fracties van Forum voor Democratie en OSF afwezig zijn.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. En dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt, en wens u wel thuis.