Verslag van de vergadering van 19 februari 2021 (2020/2021 nr. 24)

Aanvang: 12.15 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen ordevoorstellen inzake Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met ordevoorstellen inzake Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19.

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Aan de orde zijn de hoofdelijke stemmingen over de drie ordevoorstellen die mevrouw Faber vanochtend voorafgaand aan het debat over het voorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732) heeft gedaan. De griffie zal nu eerst inventariseren welke leden daadwerkelijk aanwezig zijn. Ik verzoek u een ogenblik geduld.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


De voorzitter:

Aanwezig zijn 56 leden. Ik geef het woord aan mevrouw Faber, die het woord heeft gevraagd over een van de ordevoorstellen.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Ik kom niet met nog een ordevoorstel, hoor. Dus wees gerust, collega's. Het verzoek in het derde ordevoorstel was om de beraadslagingen niet te starten zolang er nog niet zou zijn gestemd over de ordevoorstellen 1 en 2. Als we hebben gestemd over de ordevoorstellen 1 en 2, dan is ordevoorstel 3 in feite achterhaald. Het is gewoon heel jammer dat we zijn aangevangen met de beraadslagingen, terwijl wij toch wel goede redenen hadden om dat niet te willen doen. Maar ik wil u zeggen, voorzitter, dat wij ordevoorstel 3 bij dezen intrekken.

De voorzitter:

Dank u wel.

U kunt nog niet naar huis. Zo dadelijk stemmen wij niet meer over het laatste ordevoorstel van mevrouw Faber, het ordevoorstel om niet over het wetsvoorstel te beraadslagen tot er over de overige twee ordevoorstellen is gestemd.

Dan gaan wij thans stemmen over de twee overige ordevoorstellen. U heeft vanmorgen een e-mail gekregen waarin die ordevoorstellen staan, en ook een Signalbericht dát u die e-mail heeft gekregen. Ik zal ze straks ten overvloede ook nog een keer noemen.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? En zijn die leden fysiek aanwezig? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over het ordevoorstel om het wetsvoorstel controversieel te verklaren.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt het ordevoorstel om het wetsvoorstel controversieel te verklaren.

Vóór stemmen de leden: Van Hattem, Ton van Kesteren, Van der Linden, Van Pareren, Pouw-Verweij, Van Strien, Van Wely, Berkhout, Beukering, Bezaan en Faber-van de Klashorst.

Tegen stemmen de leden: Ganzevoort, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Knapen, Koole, Kox, Moonen, Nicolaï, Nooren, Otten, Prins-Modderaar, Raven, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Van der Voort, Vos, De Vries, Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Dittrich, Doornhof en Frentrop.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 11 stemmen voor en 42 stemmen tegen is verworpen.


Tot slot de stemming over het ordevoorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in het hoger beroep dat vandaag plaatsvindt. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Nicolaï, namens de Partij voor de Dieren.


De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. We zijn een beetje overvallen door dit ordevoorstel, net als ook alle anderen. Het is ook aangenaam om te zien dat we ook in andere kleren hier aanwezig mogen zijn. Ik wilde nog het volgende naar voren brengen. We zijn door de regering en door de minister die hier is een beetje in de positie gemanoeuvreerd dat het voeren van het debat vandaag hangende de uitspraak in hoger beroep een beetje een aparte kleur krijgt.

De voorzitter:

Meneer Nicolaï, even voor de goede orde …

De heer Nicolaï (PvdD):

Want als het zo is dat de minister …

De voorzitter:

Voor de goede orde: een stemverklaring is een korte verklaring over of u voor of tegen gaat stemmen. Gaat uw gang.

De heer Nicolaï (PvdD):

Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Als de minister net als gisteren voortdurend "daar kan ik geen antwoord op geven, want het is onder de rechter" zegt, waar debatteren we dan over? Dat is voor mij reden om te zeggen: ik ga het voorstel op dit punt steunen.

De voorzitter:

Namens uw fractie, denk ik. Dank u wel.

Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik zie dat de heer Van Gurp arriveert. We hebben allemaal op u gewacht, meneer Van Gurp. De stemmingslijst wordt aangepast.

Ik verzoek de leden zo dadelijk hun stem duidelijk met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt het ordevoorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt.

Vóór stemmen de leden: Ton van Kesteren, Van der Linden, Nicolaï, Van Pareren, Pouw-Verweij, Van Strien, Teunissen, Van Wely, Berkhout, Beukering, Bezaan, Faber-van de Klashorst, Frentrop en Van Hattem.

Tegen stemmen de leden: Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Knapen, Koole, Kox, Moonen, Nooren, Otten, Prins-Modderaar, Raven, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Veldhoen, Vendrik, Van der Voort, Vos, De Vries, Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Ganzevoort, Van Gurp, Janssen en Jorritsma-Lebbink.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 14 stemmen voor en 40 stemmen tegen is verworpen.


We zijn nu gekomen aan het einde van deze stemmingen. Ik schors de vergadering voor drie kwartier, tot 13.15 uur. Daarna zal de eerste termijn van de kant van de Kamer worden voortgezet.

De vergadering wordt van 12.32 uur tot 13.15 uur geschorst.