Met dit wetsvoorstel worden een twintigtal wetten gewijzigd op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en daarnaast enkele wetten op het terrein van andere ministeries die samenhang hebben met de OCW-wetgeving.

Het betreft een verzamelwet die ziet op kleine correcties en enkele andere beperkte aanpassingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 1 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2021

titel

Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt, met uitzondering van artikel XIV, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel XIV, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022

Documenten

12