Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AB)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer