Stemming motie Vervroegde beëindiging pelsdierhouderijVerslag van de vergadering van 15 december 2020 (2020/2021 nr. 16)

Aanvang: 18.03 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij,

te weten:

  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (35633, letter E);
  • de motie-Kluit c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (35633, letter F).

(Zie vergadering van 14 december 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over de motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (35633, letter E).

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35633, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie-Kluit c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (35633, letter F).

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Teunissen namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Teunissen i (PvdD):

Voorzitter. Wij vinden het onacceptabel dat de pelsdierhouderij een royale uitkoopregeling krijgt en dan alsnog de mogelijkheid zou krijgen om hun bedrijfsterreinen om te vormen tot andere vormen van dierhouderij. Daarom kunnen wij de motie helaas niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Teunissen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (35633, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66 en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.