Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)

- Mededelingen en informatie

Het lid Veldhoen (GroenLinks) verzoekt de griffie om de brief van 30 juni 2020 inzake het onderzoeksrapport Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen (35 300 VI, AN) te koppelen aan het dossier van de Werkgroep AI.

Het lid Bikker (ChristenUnie) vestigt de aandacht op de brief van 7 december 2020 (EK 34 871, I) over het uitstel van het advies van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (commissie-Fokkens).

Het lid Janssen (SP) verzoekt de griffie om de brief aan de minister van VWS van 10 december 2020 over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. aan de commissie te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer