35.671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijsDoelstelling van dit wetsvoorstel is het verbeteren van de kansengelijkheid voor leerlingen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Voorgesteld wordt één, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs te hanteren. Dat moment wordt gelegd na het voorlopig schooladvies en de bekendmaking van de uitslag van de eindtoets en het definitieve schooladvies.

Verder voorziet het voorstel in een herziening van het stelsel van toetsen in het primair onderwijs. De door de overheid aangeboden centrale eindtoets wordt afgeschaft, omdat voldoende vergelijkbare toetsen van private partijen beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen en krijgt daartoe onder meer regelgevende bevoegdheden. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito), die de eindtoets ontwikkelt, raakt deze taak kwijt en krijgt in plaats daarvan de taak het CvTE te adviseren over de erkenning en jaarlijkse toelating van deze private aanbieders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 september 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21 en BBB.

Tegen: D66, PVV, PvdA, FVD, Volt, Denk, Groep Van Haga, Fractie Den Haan, Bij1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 februari 2022 na stemming bij zitting en opstaan aangenomen.

Voor: D66, CDA, VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, PvdA, PvdD, SP, SGP en OSF.

Tegen: Fractie-Otten, PVV, 50PLUS en FVD.

De tijdens de plenaire behandeling op 1 februari 2022 ingediende motie-Doornhof (CDA) c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsen (EK, G) is op 8 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, Fractie-Otten, PVV, PvdA en SP stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) levert na het zomerreces inbreng naar aanleiding van de brief van de minister voor PVO van 24 mei 2022 inzake een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Publiek Karakter Voorop" (EK, I) (naar aanleiding van Toezegging T03343 Reactie op adviezen Onderwijsraad).


Kerngegevens

ingediend

9 december 2020

titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

58
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten