Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Verslag nader schriftelijk overleg (35006 / 28286, J)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 27 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen en het aangekondigde aangepaste ontwerpbesluit af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer