Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633)

Brief van de minister van LNV van 20 november 2020 (35633, A)

De commissie staat positief tegenover het verzoek van de minister van LNV het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633) zo spoedig mogelijk te agenderen, zodra het door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen. In verband daarmee hecht zij eraan de beantwoording van de vragen van de commissie inzake de voorhang subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (35006, G), verstuurd op 16 juli 2020, uiterlijk vrijdag 27 november 2020 te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer