35.636

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk Wet eerlijker inkomenDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Deze wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat niet eerder ligt dan het moment waarop het minimumloon 60% bedraagt van het gemiddelde loon zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De voordracht voor het koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd en wordt niet gedaan indien binnen die termijn door of namens een der Kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen is gegeven dat het tijdstip waarop dit artikel vervalt, bij wet wordt geregeld.

Documenten