Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 november 2020
1. 35570 XV

Inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

De leden van de fracties van SP en 50PLUS hebben onder voorbehoud behoefte aan een begrotingsdebat over de begroting van het Ministerie van SZW (XV) 2021 en zullen dit opnieuw bezien zodra het wetsvoorstel in procedure wordt genomen.

2. 35213, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de motie-Ester c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 en over de toezeggingen 'Informeren over studieregeling Wajong' en 'Uitzondering garantiebedrag voor doelgroep werkregeling'; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit de motie-Ester c.s. (35213, J) als uitgevoerd aan te merken en beschouwt toezegging T02929 met de brief van 14 oktober 2020 (35213, S) als voldaan.

3. 35570, S

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de transitievergoeding in tijden van coronacrisis; Miljoenennota 2021

De commissie neemt de brief van 2 november 2020 (35570, S) voor kennisgeving aan.

4. 35.420, R

Brief van de ministers van EZK, van Financiƫn, van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van Financiƫn - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW inzake de economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen; Noodpakket banen en economie

De commissie neemt de brief van 27 oktober 2020 (35420, R) voor kennisgeving aan.

5. 34352 / 33981 / 34578, H

De commissie besluit de brief over de evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk (34352, H) en de bijbehorende evaluaties over de Participatiewet (34352, I), de Wet banenafspraak (33981 / 34352, O) en beschut werk (34578 / 34352, D) niet apart in behandeling te nemen, maar deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).

6. 21.501-31, AC

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Informele VTC Raad WSBVC van 13 oktober 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief van 27 oktober 2020 (21501-31, AC) voor kennisgeving aan.

7. Terugkoppeling interparlementaire online conferentie 'For a social and fair Europe'

De voorzitter en ondervoorzitter doen kort verslag van de conferentie.

8. Mededelingen en informatie

Nu de staatssecretaris van SZW niet beschikbaar is op 24 november 2020, stelt de commissie voor om het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35374) na het kerstreces te agenderen voor plenair debat.

9. Rondvraag

De commissie houdt het organiseren van een mondeling overleg met de minister van SZW over de ontwikkelingen van het pensioendossier in beraad. De fracties van CDA en 50PLUS willen eerst de reactie op de gestelde vragen over brief 32043, AH afwachten.
De voorzitter wenst de toegezegde brief naar aanleiding van de motie-Kox (35542, E) over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli (35542, E) voor het weekeinde te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren