Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

De commissie besluit de behandeling van de brief in de Tweede Kamer bij het algemeen overleg inzake Mestbeleid op 4 november 2020 af te wachten, alvorens de brief opnieuw te agenderen.

-
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

De commissie besluit het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake Mestbeleid op 4 november 2020 af te wachten, alvorens de brief opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer