35.606

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijsHet doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat school- en instellingsbesturen beter in staat worden gesteld de gevolgen van de dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs op te vangen, en de organisatorische aansluiting tussen pro, vbo en mavo, en mbo te kunnen versterken.

Dit wetsvoorstel wil voorzien in regels om bestuurlijke samenwerking en bestuursoverdracht (‘bestuurlijke fusie’ ofwel ‘fusie met behoud van eigenheid’) tussen mbo-instellingen onderling en tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs (pro, vbo en/of mavo) eenvoudiger te maken. Zo worden scholen en instellingen beter in staat gesteld om een antwoord te formuleren op de regionale uitdagingen. Daarmee wil dit wetsvoorstel bijdragen aan het in stand houden van een divers en toegankelijk aanbod van kwalitatief goed beroepsonderwijs in de regio.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, FVD, BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: FVD, SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

48