Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 13 oktober 2020 (2020/2021 nr. 5)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemers van het wetsvoorstel waarover we zo dadelijk stemmen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï i (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij voor de Dieren zal tegen het voorstel stemmen. Er zitten allerlei ingewikkeldheden aan, waar uitgebreid over gesproken is. De ingezetenen van de Caribische rijksdelen vallen erbuiten. Verder noem ik de stemwaarde en hoe dat allemaal berekend moet worden. Onze fractie is van oordeel dat je eerst dat soort zaken op orde moet hebben. Verder zijn wij toch ook wel gevoelig voor artikel 11, lid 5 van het Statuut. Wij zouden eigenlijk ook Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten vragen hoe zij over deze kwestie denken. Dus wij zullen tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank uw wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Rombouts. Ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rombouts i (CDA):

Voorzitter. Onze fractie zal voor dit wetsontwerp stemmen, omdat de CDA-fractie ook van mening is dat het wenselijk is dat buitenlanders invloed kunnen uitoefenen op de verkiezing van de Eerste Kamer, maar ook omdat wij kennis genomen hebben van de toezegging van de minister dat zij haar uiterste best zal doen om tijdig voor de behandeling in tweede lezing in deze Kamer zicht te geven op de bepaling van de stemwaarde, "die zo optimaal mogelijk de evenredigheid benadert", zoals de heer Ganzevoort het zo mooi zei.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rombouts. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de SP, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.