Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 september 2020
1. 35249

Wet homologatie onderhands akkoord

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan worden afgedaan als hamerstuk.

2. 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie brengt eindverslag uit. Alvorens een datum voor plenair debat te bepalen zal de commissie bij de minister kenbaar maken dat leden kennis willen kunnen nemen van het advies van de Raad van State ten aanzien van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie.

3. 35367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens) en FVD (Van Wely).

4. 35300 VI / 25295, AV - Aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio's betreffende de bestrijding van COVID-19

Brief - met bijlagen - van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2020

Inbreng wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich / Van der Voort), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï).

5. 35300 VI, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over (deels) openstaande toezeggingen (EK 35.300 VI, AW)

De commissie besluit de volgende vergadering de status van de toezeggingen met de nummers T02751, T02758 en T02815 nogmaals aan de orde te stellen.
De toezeggingen met de nummers T02599, T02678, T02755 en T02757 hebben de status voldaan.
De toezeggingen met de nummers T01615, T01924, T02138, T02648, T02650, T02679, T00969, T01696,T02307, T02308, T02609, T02711 en T02759 blijven openstaand, waarbij de deadline conform ambtelijke suggestie wordt verschoven.

6. 35300 VI / 35300, AX

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 21 september 2020 (opgenomen in kamerstuk 35300 VI, 35300, AX) wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Mededelingen en informatie

Leden van de fractie van GroenLinks willen COM(2020)565 betreffende het EU-actieplan 2020-2025 in behandeling nemen en verzoeken de staf na te gaan welke commissie daarvoor de meest aangewezen commissie is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren