Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
1. Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (Kamerstukken I/II, 34682, E / 53)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 september 2020, in afwachting van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, d.d. 24 september 2020, waarbij de definitieve Nationale Omgevingsvisie betrokken wordt.

2. Halfjaarlijks rappel BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

Brief van de minister van BZK van 7 september 2020 in reactie op de brief van 16 juli 2020 (verslag schriftelijk overleg (35300 VII / 35300 IV, F))

De commissies besluiten de toezeggingen T02255, T02431, T02444, T02852, T02853, T02857, T02860, T02861, T02865, T02866, T02868, T02876, T02882, T02883, T02884, T02887, T02891, T02892, T02897, T02898, T02900 en T02901 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

3. Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33118 / 35000 VII, L))

De commissies besluiten op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden over toezegging T02439.

4. Praktijksessie DSO 29 september 2020 (organisatie ministerie BZK)

De commissies bespreken de praktijksessie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet van 29 september 2020.

5. COM(2020)98 - Mededeling van de Commissie: Een nieuw actieplan voor een circulaire economie; voor een schoner en concurrerender Europa

De commissies besluiten de mededeling van de Europese Commissie - COM(2020)98 - niet in behandeling te nemen.

6. Rondvraag

Het lid Dessing (FVD) vraagt naar de behandeling van de brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van defensie, d.d. 9 september 2020, inzake het Project militair radarstation Herwijnen (31936/34919, 806). Deze brief zal geagendeerd worden in een gecombineerde vergadering van de commissies BDO en IWO wanneer de Eerste Kamer de brief ook heeft ontvangen (31936 / 34919, V).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer