Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)

- Rondvraag

Het lid Nicolaï (PvdD) brengt, mede namens het lid Schalk (SGP), naar voren dat hij niet hecht aan plenaire behandeling van wetsvoorstel 35419 (Herijking Grondwetsherzieningsprocedure) . Andere fracties hechten daar echter wel aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman