Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 september 2020
1. 35297

Wet voortgezet onderwijs 20xx

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 35042 / 35453

Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks/PvdA (Veldhoen) en PVV (Van Kesteren).

3. 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan (35300 VIII, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in het verslag genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T02330: de toezegging staat nog open;
T02685: de toezegging ligt op het terrein van de commissie Financiën
T02055: de toezegging blijft deels voldaan;
T02067: de toezegging staat nog open;
T02204: de toezegging is voldaan;
T02419: de toezegging staat nog open;
T02448: de toezegging staat nog open;
T02722: de toezegging staat nog open;
T02723: de einddatum wordt op 1 januari 2022 gezet;
T02714: de toezegging is voldaan.

5. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BVOenM inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan (35300 VIII, K) besluit de commissie de minister om een nadere toelichting op de toezeggingen T02461 (openstaand) en T02912 (openstaand) te vragen.

Ten aanzien van de overige in het verslag genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T01570: de toezegging blijft deels voldaan;
T02696: de toezegging is voldaan;
T02911: de toezegging staat nog open;
T02913: de toezegging staat nog open.

6. Staat van het Onderwijs 2020

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM inzake Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

De brief van de OCW-bewindslieden van 15 september 2020 inzake beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2020 (35300 VIII, L) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman