35.542

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakketDeze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 bevat de verwerking van de in de brief Steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020 (EK 35.420, M) beschreven aanvullende maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 zonder stemming aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel ingediende motie-Kox over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021 (EK, E) is op 17 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.

De gewijzigde motie-De Vries c.s. over transitievergoedingen (EK 35.570 / 35.542, U) is op 17 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 29 maart 2021 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EK 35.420, AO) gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.420, AH) met de minister van 9 maart 2021 over hardheidsbeleid met betrekking tot de terugvordering van NOW-subsidie.

De commissie heeft de minister verzocht om periodieke informatie over de voortgang van het terugvorderingsproces van NOW-subsidie en van daarbij eventueel voorkomende knelpunten bij zowel de werkgevers als bij de betrokken uitvoeringsinstanties.

De commissie was met de minister in overleg getreden naar aanleiding van zijn brief van 15 december 2020 (EK 35.420, AA) over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW.

Zie ook de toezegging 'Toezenden afschrift brief ontwikkeling loonsom in het kader van terugvorderingsbeleid' (T03066).

Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2021 (EK, I met bijlage) over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging heeft de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de minister bij brief van 2 maart 2021 gevraagd wat het overleg met de Europese Commissie over de vraag of het niet-exporteren van de Tozo-uitkering een belemmering kan vormen voor de vrijheid van vestiging tot dusverre heeft opgeleverd.

De commissie was in nader overleg getreden naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 29 januari 2021 (EK, H met bijlagen) over de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 november 2020 (EK, G) inzake het standpunt van de Europese Commissie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 augustus.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten