Kamer stemt in met Derde suppletoire begroting LNVNa een kort debat eerder op de dag stemde de Eerste Kamer dinsdagavond 7 juli in met de Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof. De fracties van SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden voor, de fracties van FVD, Fractie-Otten en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel. Senator Kluit (GroenLinks) besloot de motie die zij tijdens het debat had ingediend, aan te houden.

Tijdens het debat voorafgaand aan de stemming met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) sprak GroenLinks-senator Kluit haar zorgen uit dat de kredieten die aan bedrijven in de landbouw- en visserijsector worden verstrekt niet gecombineerd zijn met duurzame transitie. Volgens Kluit komen Nederlandse bedrijven daarmee op achterstand binnen de Europese Unie. In andere lidstaten worden kredieten wel verstrekt in combinatie met een voorwaarde voor duurzame transitie. Zij vroeg de minister welke mogelijkheden zij ziet om in de nabije toekomst coronakredieten te kunnen inzetten om bedrijven die ook in de coronacrisis blijven inzetten op duurzame vernieuwing voor te bereiden op de toekomst. Kluit wilde weten of de regering dit heeft verkend en of zij bereid is stappen in die richting te zetten.

De GroenLinks-fractie wil niet dat de duurzame transitie tot stilstand komt. Kluit diende daarom een motie in waarin de regering wordt opgeroepen te komen tot een plan hoe de COVID19 garanties (en kredieten) komende periode alsnog ingezet kunnen worden om bedrijven in de landbouw- en visserijsector te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen en de Kamer daarover kort na de zomer te informeren. De minister ontried de motie.

Minister Schouten (LNV) antwoordde op de vragen van senator Kluit dat het noodpakket een generiek pakket. Wel zijn er voor de landbouw een aantal specifieke maatregelen getroffen. Zo wordt er bijvoorbeeld liquiditeitssteun gegeven aan bedrijven als zij dreigen om te vallen. Volgens Schouten is er een goede balans tussen enerzijds noodsteun zodat bedrijven kunnen doorgaan en anderzijds specifieke steun gericht op duurzaamheid. Het borgstellingskrediet dat het Rijk biedt is een garantieregeling voor de bedrijven in de landbouw- en visserijsector. Dat krediet moet ook zekerheid geven aan banken wanneer een bedrijf een investeringsverzoek doet.


Deel dit item: