Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Uitvoering TK-moties nertsenhouderijen

Verslag schriftelijk overleg (35006 / 28286, H)

De commissie besluit uiterlijk 9 juli 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg te leveren inzake het voorgehangen 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen.' De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer