Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Brief van de minister van LNV van 12 juni 2020 (35006, G)

De commissie neemt kennis van het voorgehangen ontwerpbesluit en besluit naar aanleiding daarvan de minister van LNV schriftelijk te verzoeken om de Eerste Kamer te informeren over de uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen moties 28286, nr. 1108 en nr. 1112 inzake nertsenhouderijen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer