Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) besluit de commissie het op 12 juni 2020 voorgehangen 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen' (35006, G), op 23 juni 2020 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer