35.485

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeentenDeze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) Financiën bevat de verwerking van de verhoging van de afdracht aan het Gemeentefonds die in mindering wordt gebracht op de belastingontvangsten. De verhoging van de afdracht aan het gemeentefonds is toegelicht in de brief over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (EK 35.480, A).

Op 29 april 2020 is de eerste suppletoire begroting (35.450 IX) naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft op het moment van indiening van deze ISB nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen in verband met de coronacrisis bevat de kolom ‘mutaties suppletoire begrotingen’ in het wetsvoorstel zowel de eerste suppletoire begroting als de mutaties die in drie eerdere ISB's zijn opgenomen. Dit om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2020.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: