Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Toezeggingen wetsvoorstellen Invoeringswet en Aanvullingswetten Omgevingswet

De commissies bespreken de concepttoezeggingen die gedaan zijn bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet (34986), Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864), Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133). Naar aanleiding hiervan besluiten zij een brief aan de minister van BZK te sturen over een tijdpad inzake toezending van verschillende documenten in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht. De griffie zal daartoe een concept opstellen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer