Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 mei 2020
1. 35357

Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

2. 35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3. CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs besluit de commissie op 2 juni 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Vanuit de commissie zal in elk geval worden aangedrongen op het binnen een redelijke termijn alsnog sturen van een bestuurlijke reactie op de Staat van het Onderwijs.

4. Rondvraag

Het lid Atsma (CDA) vraagt of voldoende deelname van leden is verzekerd voor het gesprek met de Onderwijsraad. Dat wordt bevestigd.

Het lid Nooren (PvdA) vraagt wanneer de op 3 maart jl. gevraagde voorlichting van de Raad van State verwacht kan worden met betrekking tot de Wet taal en toegankelijkheid. De staf gaat dit na.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman