Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 april 2020
1. 35328

Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Via de mail is door de fracties van het CDA (Atsma) en de SGP (Schalk) inbreng geleverd voor voorlopig verslag.

2. 35292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor nader voorlopig verslag.

3. 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor nader voorlopig verslag.

4. Uitvoering Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 20 maart 2020 (32813, O)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het overleg zal worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum. Na het mondeling overleg zal de commissie zich beraden op eventuele vervolgstappen.

5. Europese Klimaatwet

Ten aanzien van de behandeling van het voorstel voor een Europese Klimaatwet besluit de commissie per mail het volgende:
- inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de regering op 19 mei 2020;
- inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van de politiek dialoog op 19 mei 2020;
- het voorstel te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het overleg zal worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum.

De fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Atsma) en SGP (Schalk), samen niet de vereiste meerderheid vormend, spreken de voorkeur uit voor de deadline van 5 mei 2020 een subsidiariteitsbezwaar in te dienen bij de Europese Commissie.

6. Mondeling overleg met de minister van EZK

De commissie besluit het mondeling overleg met de minister van EZK op een latere datum te plannen in de verwachting dat fysiek vergaderen tegen die tijd weer mogelijk is. De commissie verzoekt de staf een datum met de minister af te stemmen in de tweede helft van juni 2020.

7. Tussenadvies Adviescollege veiligheid Groningen typologie-aanpak

Brief minister van EZK van 3 april 2020 (33529, B)

De commissie besluit via de mail de brief van de minister van EZK voor kennisgeving aan te nemen.

8. Aanvullende overeenkomst Invest-NL

Verslag schriftelijk overleg (35123, N)

De commissie besluit via de mail de brief van de minister van EZK voor kennisgeving aan te nemen.

9. Uitvoering motie Schalk c.s. over de toegankelijkheid van NDFF-data

Brief minister LNV van 17 april 2020 (35347, N)

De commissie besluit via de mail de brief van de minister van EZK voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van de motie Schalk c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M) te wijzigen naar “uitgevoerd”.

10. Eerste rapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief minister LNV van 5 maart 2020 (35334, O)

De commissie besluit via de mail inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 mei 2020.

11. Informatie over quota in de visserij

Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

De commissie besluit via de mail inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 12 mei 2020.

12. Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK

Verslag schriftelijk overleg (35300 XIII, D)

Via de mail besluit de commissie:
- Toezegging T01292 op ‘openstaand’ te laten, en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021.
- Toezegging T02808 op ‘openstaand’ te laten en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2021.
- Toezeggingen T02662 en T02810 op voldaan te zetten;

13. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV

Verslag schriftelijk overleg (35300 XIV, B)

Via de mail besluit de commissie:
- De status van toezeggingen T01556, T02487 en T02664 als ‘openstaand’ te beschouwen;
- Toezegging T02199 op ‘openstaand’ te laten en de deadline voorlopig te verschuiven naar 1 januari 2021.

Voor wat betreft T02487 besluit de commissie verder, op verzoek van het lid Gerkens (SP), de commissiestaf te verzoeken ambtelijk navraag te doen wanneer de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de boetes en naleving bij mestfraude zal worden toegezonden, aangezien deze niet conform eerder antwoord van de minister van LNV in het eerste kwartaal van 2020 is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer