25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa hebben bij brief van 4 oktober 2022 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van SZW van 19 augustus 2022 over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (EK, AZ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa leveren op 11 oktober 2022 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW van 16 september 2022 over lange termijn aanpak COVID-19 (EK, AY met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa bespreken op 11 oktober 2022 de brief van de minister voor PVO over ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting (EK, BA met bijlagen).

Breed beleidsdebat over covid-19-onderwerpen

Een breed beleidsdebat over covid-19-onderwerpen, ondermeer over de langetermijnstrategie vond plaats op 5 juli 2022.

Tijdens het debat zijn vier moties ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats op 12 juli 2022.

Debat op 17 mei 2022 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Tijdens het debat op 17 mei 2022 zijn de Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (EK 36.042 / 35.526 / 35.526, C) en de Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (EK 36.042 / 35.526 25.295, D) ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 24 mei 2022. De motie-Van Hattem c.s. (EK 36.042 / 35.526 / 25.295, C) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, PVV en FVD stemden voor. De motie-Van Hattem c.s. (EK 36.042 / 35.526 / 25.295, D) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP en Fractie-Frentrop stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben

  • de brief van de minister van VWS ter aanbieding van het nader rapport en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) (EK 35.526 / 25.295, EG met bijlagen)
  • de brief van de minister van VWS ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK, 35.526 / 25.295 EH met bijlagen)
  • de brief van de minister van VWS over hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK 25.295 / 35.526, AH met bijlage)

betrokken bij het debat over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042) op 17 mei 2022.

Het wetsvoorstel 36042 is op 17 mei 2022 verworpen. Door het verwerpen van deze goedkeuringswet is de op 17 mei 2022 voorziene stemming over het ontwerpbesluit over de zesde verlengingPDF-document van de geldingduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 komen te vervallen.

Debat op 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies besloten de in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.326 / 25.295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat over de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 13 juli 2021.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM).

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [2851-2875] documenten
Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [2851-2875] documenten