35.406

Initiatiefvoorstel-Markuszower en De Graaf Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekersDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Emiel van Dijk (PVV) en De Graaf (PVV) regelt afschaffing van de dwangsomregeling waardoor asielzoekers geen compensatie meer ontvangen bij het niet tijdig beslissen over een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. In de asielprocedure wordt vaak de wettelijke beslistermijn overschreden.

De initiatiefnemers willen voorkomen dat asielzoekers misbruik maken van de compensatieregeling en zorgen dat Nederland onaantrekkelijk wordt voor nieuwe asielzoekers die doelbewust hun aanvraag saboteren om zo aanspraak te kunnen maken op de regeling.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 26 april 2021 (TK, 10) gemeld dat het lid Markusower de verdediging van het wetsvoorstel overneemt van het lid Emiel van Dijk.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 17 juni 2020 (TK, 8) gemeld dat het lid De Graaf de verdediging van het wetsvoorstel overneemt van het lid Wilders.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2020

titel

Voorstel van wet van de leden Markuszower en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten