Stemming (hamerstuk) en uitstel stemmingen wetsvoorstel en moties Invoeringswet OmgevingswetVerslag van de vergadering van 4 februari 2020 (2019/2020 nr. 19)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248);
  • het wetsvoorstel Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284);
  • het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) (35299).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fracties van de PVV en FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb begrepen dat er een punt van orde is met betrekking tot de stemmingen van vandaag. Ik geef daarover het woord aan mevrouw Baay.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman i (50PLUS):

Dank u wel, voorzitter. Namens mijn fractie vraag ik uitstel van een week over het wetsvoorstel 34986 Invoeringswet Omgevingswet en de daaraan gerelateerde moties om nader te kunnen ingaan op de gedane toezeggingen tijdens het debat.

De voorzitter:

U verzoekt om de stemmingen over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en over de moties aan te houden tot volgende week. Kan de Kamer zich vinden in dat verzoek? Dat is het geval. Dan vinden de stemmingen over de Invoeringswet Omgevingswet en de daarbij behorende moties volgende week plaats.