Stemming moties Implementatie zesde actieprogramma NitraatrichtlijnVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 20.04 uur

Status: gerectificeerd


Stemming moties Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn,

te weten:

  • de motie-Kluit c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (35233, letter E);
  • de motie-Kluit c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (35233, letter F).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)


De voorzitter:

We stemmen nu over de motie 35233, letter E, die ik net al even noemde. Het is de motie van het lid Kluit c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen, naast die van de heer Pijlman?

Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (35233, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (35233, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de SP, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.