Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Herschikking behandelschema stelselherziening omgevingsrecht

Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 (33118 / 34864 / 34985 / 34986 / 35054 / 35133, AY)

De commissie bespreekt de herschikking van het behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit op 14 januari 2020 te bezien wanneer zij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) wenst te houden: op 21 januari 2020 of 28 januari 2020.
Wat betreft de plenaire behandeling van de vier aanvullingswetten behorende bij de Omgevingswet - inclusief de daarbij behorende ontwerpbesluiten - zal de commissie zich nader beraden. De commissie streeft ernaar de aanvullingswetten af te doen in het eerste kwartaal van 2020.
Op 14 januari 2020 zal de commissie inbreng leveren voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864). Op die datum zal zij tevens inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.

Tevens geven enkele leden aan behoefte te hebben aan een praktijksessie betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) medio 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer