35.300, O

Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales



In deze motie wordt de regering verzocht alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales op zo kort mogelijke termijn stop te zetten, in afwachting van het duurzaamheidskader van het PBL en het komende SER-advies over biomassa, en vaststelling van nadere regels in het parlement.



Kerngegevens

nummer 35.300, O
ingediend 29 oktober 2019
gewijzigd 12 november 2019
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P.B. Cliteur (FVD)
G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
C. Teunissen (PvdD)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering