Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 september 2019
1. 35210 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Sent).

2. 34911, G

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over op onderzoek gebaseerde argumentaties bij toekomstig voor te hangen AMvB's; Verlaagd wettelijk collegegeld

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019 inzake voorhang amvb maximering verlaagd wettelijk collegegeld (34911, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. 34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Bruijn-Wezeman).

4. Voorbereiding kennismakingsgesprek met de bewindslieden van OCW

De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek op dinsdag 24 september 2019, 15:00-16:30 uur. Zij wenst een informeel, besloten gesprek (geen livestream). De bewindslieden zal worden gevraagd elk een inleiding van ca. 10 minuten te houden.

5. Datum kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad

De commissie heeft een voorkeur voor een kennismakingsgesprek met een delegatie van de Onderwijsraad op 5 november 2019 vanaf 16:30 uur. De terugvaloptie is 10 december 2019 vanaf 17:30 uur.

6. Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat de bij wetsvoorstel 35042
(Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties) gevraagde voorlichting van de Raad van State medio oktober wordt verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman