Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
1. 35167

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Van der Linden), CDA (Van Kesteren), GroenLinks (Vendrik), D66 (Pijlman), PvdA (Crone), PVV (Faber), SP (Gerkens), Partij voor de Dieren (Koffeman), Fractie-Otten (Otten), SGP (Schalk).

2. 35123

Machtigingswet oprichting Invest-NL

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 1 oktober 2019.

3. Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit de behandeling van de Klimaatakkoord in de Tweede Kamer en de wetgevingsagenda van de minister van EZK af te wachten, alvorens de behandeling van het Klimaatakkoord opnieuw te agenderen.

4. Klimaatdoelstellingen en CO2-equivalenten

Brief van de minister van EZK van 5 september 2019 (32813, I)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 5 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Voorlegging wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over het uitvoeren van de operationele strategie ten behoeve van het Groningen gasveld

Brief van de minister van EZK/LNV van 29 augustus 2019 (34957, O)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 29 augustus 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

6. Toezegging T02745 - Uiteenzetting sturen over hoe de verschillende fosfaatsystemen zich tot elkaar verhouden

Brief van de minister van LNV van 11 juli 2019 (35208, E)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02745 als voldaan aan te merken.

7. Toezegging T02011 - Reactie op verzoek omtrent beleidsevaluatie PAS

Verslag schriftelijk overleg (33669, M)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 16 augustus 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

8. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, K)

De commissie besluit:
- Toezegging T02194 op voldaan te zetten;
- Toezegging T02487 openstaand te laten en een brief aan de minister van LNV met het verzoek de Jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de boetes en naleving bij mestfraude zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen;
- Toezegging T02664 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02743 als openstaand te beschouwen;
- Toezegging T02744 op voldaan te zetten;
- Toezegging T02745 is reeds op voldaan gezet.

9. E190009

Commissiemededeling Energie-unie - De basis leggen voor een succesvolle transitie naar schone energie

De commissie besluit geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van deze commissiemededeling. Voorts besluit de commissie het onderwerp Het Europees beleid ten opzichte van de Energie-unie en Klimaat te betrekken bij de discussie inzake de behandeling van het Klimaatakkoord.

10. Jaarrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

Brief van de staatssecretaris van EZK van 16 juli 2019 (29515, G)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 16 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen en het onderwerp Regeldruk te betrekken bij het informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van EZK.

11. Uitnodiging bijeenkomst Landbouwcommissies EU-parlementen 27-28 oktober 2019, Helsinki

Er hebben zich geen leden aangemeld voor de interparlementaire conferentie inzake Landbouw, die plaatsvindt op 27-28 oktober 2019 in Helsinki.

12. Kennismakingsgesprekken

De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van EZK op 24 september 2019 en met de minister van LNV op 1 oktober 2019. Desgewenst kunnen leden via een melding aan de griffie nog onderwerpen toevoegen.

13. Mededelingen en informatie

- De commissie besluit af te zien van een wetgevingsfiche inzake het wetsvoorstel Implementatie richtlijn bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (35190).
- Op verzoek van het lid Atsma (CDA) zal de op 4 september jl. aan de Tweede Kamer gestuurde brief inzake Duurzame veehouderij (TK 28973, 218) ter informatie aan alle leden van de commissie worden gestuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer