35.078, D

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordeningIn deze motie wordt de regering verzocht met een verkennende analyse te komen over hoe de Europese marktordening zo aangepast kan worden dat de geconstateerde belemmeringen ten aanzien van het dienen van publieke belangen weggenomen kunnen worden, en daarmee een grotere variatie in de interne markt te realiseren.Kerngegevens

nummer 35.078, D
ingediend 16 april 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 april 2019. Nader aangehouden op 3 maart 2020 en op 7 april 2020; de vervaltermijn is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd. Vervallen op 13 april 2021 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2019 (35.078)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)

Bijzonderheden

Deze motie is op 23 april 2019 in afwachting van een kabinetsreactie op het SER-rapport inzake een eerlijke interne markt aangehouden.