Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 juni 2019
1. 35110

Wet fiscale arbitrage

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 2 juli 2019. De leden van de fracties van CDA (Essers) en GroenLinks (Karimi) maken kenbaar inbreng te willen leveren.

2. 33548, G

Brief van de minister van Financiën van 7 juni 2019 inzake het kapitaalbeleid van De Nederlandsche Bank

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen, maar verzoekt de staf wel om na te gaan of en op welke termijn de Algemene Rekenkamer een zienswijze zal publiceren op het nieuwe kapitaalbeleid van DNB. Wanneer deze zienswijze beschikbaar is, zal deze onder de aandacht van de commissie worden gebracht.

3. 34552, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

De leden van de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers) maken kenbaar schriftelijke vragen te willen stellen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van de brief van 8 april 2019 inzake de verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling. De commissie stelt de inbrengdatum voor schriftelijk overleg vast op dinsdag 10 september 2019.

4. Vaststellen datum kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Financiën

De commissie besluit op dinsdag 2 juli 2019 een informeel kennismakingsgesprek te voeren met de staatssecretaris van Financiën. Na het kennismakingsgesprek zal de commissie besluiten of zij alsnog in schriftelijk overleg wenst te treden met de staatssecretaris over de Fiscale Beleidsagenda 2019 (35026, N).

5. 21.501-07, AN

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019

De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni jl. en besluit de onderwerpen in het verslag te betrekken bij het (nog te plannen) informele kennismakingsgesprek met de minister van Financiën.

6. Inventarisatie behoefte aan gesprek met planbureaus (over inbedding van hun adviezen)

De commissie besluit om na de Algemene politieke beschouwingen en de Algemene financiële beschouwingen 2019, de planbureaus uit te nodigen voor een gesprek over de institutionele inbedding van hun rapporten en adviezen. Zodoende kunnen fracties de rapportages van de planbureaus die rond Prinsjesdag 2019 zullen verschijnen, betrekken bij de voorbereidingen van de Apb en Afb en op basis hiervan met de planbureaus in gesprek gaan over de benutting van hun publicaties.

7. Mededelingen en informatie

Het lid Geerdink (VVD) vraagt de griffie om een toelichting op de zogenoemde 'termijnbrief'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren