Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie PAS (33.669) (T02011)

- Rondvraag

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), de Raad van State na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over het Toetsingskader Klimaat.

Het lid Kluit (GroenLinks) wenst de toegezegde (T02011) Evaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit te breiden. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen op basis van inbreng van het lid Kluit. Tevens besluit de commissie die conceptbrief op 2 juli 2019 ter vaststelling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer