Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 juni 2019
1. 35123

Machtigingswet oprichting Invest-NL

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Otten), VVD (Bruijn), GroenLinks (Karimi), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Faber-van de Klashorst), SP (Gerkens) en PvdD (Koffeman).

2. Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de minister van LNV, dat zal plaatsvinden na het zomerreces, en de behandeling van het plan in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de vervolgstappen omtrent het Realisatieplan visie LNV te bepalen.

3. Interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaatbeleid

De commissie besluit Tweede Kamerraporteur EU-kopgroep klimaat, Agnes Mulder, uit te nodigen voor een gesprek op 2 juli 2019. De commissie verzoekt de staf een geschikt tijdstip hiervoor te vinden.

4. Toezegging cijfermatige en juridische onderbouwing wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)

De commissie besluit de voorgelegde toezegging vast te stellen en de status op deels voldaan te zetten, in afwachting van de cijfermatige onderbouwing van het wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208).

Het lid Kluit (GroenLinks) informeert naar de reikwijdte en de consequenties van het ter vertrouwelijke inzage aanbieden van stukken door de regering.

5. Kennismakingsgesprekken

De commissie is akkoord met de voorgestelde datum en tijdstip voor het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019 van 16:15-17:15 uur. De commissieleden wordt verzocht uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 15:00 uur de gewenste onderwerpen voor dit kennismakingsgesprek naar de commissiegriffier te sturen.

6. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het voorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167) en voorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133).

7. Rondvraag

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), de Raad van State na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over het Toetsingskader Klimaat.

Het lid Kluit (GroenLinks) wenst de toegezegde (T02011) Evaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit te breiden. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen op basis van inbreng van het lid Kluit. Tevens besluit de commissie die conceptbrief op 2 juli 2019 ter vaststelling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer