35.216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekkingDit voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer en voert, ter uitvoering van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IIIPDF-document, een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking in. De minimumprijs ziet op de emissie van broeikasgas (CO2) ten gevolge van elektriciteitsopwekking bij bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Het betreft zowel de CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking door energiecentrales als de uitstoot bij elektriciteitsopwekking die ontstaat bij andere EU ETS-bedrijven (veelal de industrie). De minimum CO2-prijs bestaat uit een combinatie van de CO2-prijs die volgt uit het EU ETS en een nationale belasting.

De minimum CO2-prijs heeft als doel om bedrijven die elektriciteit produceren in een grotere mate te stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Met een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten wordt langjarig zekerheid geboden over de minimale hoogte van CO2-kosten die zij moeten betalen, zodat zij dit mee kunnen nemen bij hun investeringsbeslissingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 juni 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: BIJ1, PvdD, Groep Van Haga, JA21, BBB, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, 50PLUS, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Tegen: Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV en FVD.

De Kamer heeft op 15 maart 2022 ook gestemd over twee moties die tijdens het debat op 8 maart 2022 zijn ingediend. Een derde motie werd aangehouden.


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2019

titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

48