Stemming motie Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrechtVerslag van de vergadering van 4 juni 2019 (2018/2019 nr. 33)

Aanvang: 13.22 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht,

te weten:

  • de motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, letter D).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35208, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66, de PVV en Fractie Duthler ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik kom op wetsvoorstel 35007, Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs. Ik deel de leden mee ...

Er wordt wat gereageerd. Dit was ook wel een beetje een cliffhanger, toch?

Ik deel de leden mee dat ik gisteren besloten heb om wetsvoorstel 35007, Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs, van de stemmingslijst van heden te verwijderen. Reden hiervoor is dat de Kamer op 3 juni jongstleden een brief (35007, G) heeft ontvangen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin informeert de minister de Kamer dat de ministerraad besloten heeft om de Koning te verzoeken de minister te machtigen tot intrekking van genoemd wetsvoorstel. De minister heeft de Koning inmiddels verzocht om een machtiging tot intrekking van het wetsvoorstel. Beide Kamers der Staten-Generaal worden op een later tijdstip geïnformeerd over de intrekking.

Dit heeft u goed tot u laten doordringen.

Ik schors de vergadering nu voor een kort ogenblik en verzoek de leden in de zaal te blijven.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.