Stemming Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrechtVerslag van de vergadering van 4 juni 2019 (2018/2019 nr. 33)

Aanvang: 13.18 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Meneer Reuten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Reuten i (SP):

Voorzitter. Om teruggang te bereiken van de hoeveelheid fosfaatuitstoot door de melkveehouderij, heeft de regering in beginsel twee instrumenten. Het wetsvoorstel kiest voor een van de twee, zonder de effecten van de twee kwantitatief tegen elkaar af te wegen. De effecten van de keuze van de regering zijn bovendien zeer onzeker, terwijl dit voor het alternatief minder geldt. Voor het alternatief van de zogenoemde generieke korting heeft de regering dit wetsvoorstel niet nodig. Daarnaast laat dit wetsvoorstel de verdere ontwrichting van het milieu, waaronder het klimaat, de biodiversiteit en de waterhuishouding, onverlet. Een en ander heeft de SP-fractie doen besluiten tegen het wetsvoorstel te stemmen, met niettemin alle respect voor de minister.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Reuten. Ik geef het woord aan de heer Ten Hoeve.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve i (OSF):

Voorzitter. De minister heeft natuurlijk gelijk dat de hoeveelheid in omloop zijnde fosfaatrechten zover moet worden teruggebracht dat er geen risico meer bestaat dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij boven het sectormaximum komt. Het was beter geweest als daarvoor eerder effectief beleid was gemaakt voor het bereiken van wat nu intussen geldt als de doelstelling voor onze landbouw, kringlooplandbouw. In de veehouderij betekent dat in ieder geval een hoge mate van grondgebondenheid. Crisismaatregelen met een over de hele sector gelijke uitwerking brengen dat niet dichterbij. Met alle begrip voor de heel moeilijke positie van de minister vind ik toch dat wij nu maatregelen zouden moeten nemen die het doel dichterbij brengen. Deze maatregel schuift het naar mijn overtuiging juist verder weg. Ik zal daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Meneer Schalk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn fractie heeft geworsteld met dit wetsvoorstel. Nu heeft de minister toegezegd om inzicht te geven in hoe verschillende systemen, zoals enerzijds de fosfaatproductieberekeningen en het melkveefosfaatplafond en anderzijds de fosfaatrechtentoedeling, zich tot elkaar verhouden. Ik kan me voorstellen dat de meeste luisteraars dit moeilijk kunnen volgen. Dat is nou exact de reden dat mijn fractie deze toezegging heeft gevraagd, om zo meer grip te krijgen op deze complexe materie, vooral ook in de toekomst. De minister heeft royaal toegezegd om dat reeds voor de zomer aan de Kamer te sturen. Dat helpt mijn fractie om voor deze wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog andere Kamerleden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66 en Fractie Duthler voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.