Stemming Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijvenVerslag van de vergadering van 4 juni 2019 (2018/2019 nr. 33)

Aanvang: 13.11 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861).

(Zie vergadering van 27 mei 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Meneer Van de Ven.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Ven i (VVD):

De VVD heeft niet deelgenomen aan het plenaire debat over de Wet gebruik passagiersgegevens. Dat heeft een reden. Het Hof van Justitie EU heeft op 26 juli 2017 een bindend advies uitgebracht over de ontwerp-Passenger Name Record- of PNR-overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada. Het Europese Hof achtte die ontwerp-PNR-overeenkomst op onderdelen onverenigbaar met de door het EU-handvest over grondrechten gewaarborgde eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. De PNR-richtlijn en het wetsvoorstel Wet gebruik passagiersgegevens bevatten op belangrijke punten vrijwel identieke bepalingen als de ontwerp-PNR-overeenkomst van de EU met Canada. Bij een rechtsgang van een belanghebbende is de vermoedelijke uitkomst dat de PNR-richtlijn op onderdelen onverbindend is en dat daarmee ook de Wet gebruik passagiersgegevens op onderdelen onverbindend is. De VVD-fractie is echter met de regering van oordeel dat Nederland verplicht is om de EU-PNR-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De leden van de VVD-fractie zullen dus voor het wetsvoorstel Wet gebruik passagiersgegevens stemmen.

Dank u zeer.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van de Ven. Meneer Koffeman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Schuldig tot het tegendeel wordt bewezen. Met dit wetsvoorstel wordt iedere vliegtuigpassagier beschouwd als een potentiële crimineel of terrorist. De database waar de gegevens in worden opgeslagen vormt bovendien een potentiële goudmijn, niet alleen voor hackers, maar ook voor overheidsdiensten. Het gevaar van function creep ligt op de loer. Ik ben het zeer met collega Van de Ven eens dat het vergelijkbare PNR-verdrag tussen de EU en Canada in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard is vanwege strijd met het recht op privacy. Dat is voor mijn partij aanleiding om tegen de wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Mevrouw Strik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Ja, voorzitter. Ik had gehoopt in de bankjes te kunnen blijven zitten en mij helemaal aan te kunnen sluiten bij de stemverklaring van de VVD-fractie. Alleen hun conclusie is toch net anders dan de onze. Ik sluit mij helemaal aan bij de verklaring van de heer Van de Ven dat deze richtlijn bijna zeker onverbindend zal worden verklaard door het Hof van Justitie. Het is dan ook heel vreemd om nu als Kamer welbewust in te stemmen met de implementatie die daarmee ook strijdig zal zijn met ons handvest. Je zou nog kunnen redeneren dat je moet implementeren en dat er vervolgens een procedure moet plaatsvinden bij het Hof. Alleen het Hof kan het vernietigen. Maar dan stuit onze fractie op het feit dat de richtlijn niet alleen minimaal wordt geïmplementeerd, maar ook dat daar bovenop nog meer wordt geïmplementeerd, namelijk de intra-EU-vluchten die helemaal geen verplichting van de richtlijn zijn. Dat is voor ons des te meer reden om te zeggen dat wij hier niet mee gaan instemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Meneer Kox.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox i (SP):

Mevrouw de voorzitter, ik sta hier bij ontstentenis van Bob Ruers. Een wetsvoorstel aannemen dat strijdig is met Europees recht en dat daar waarschijnlijk bij een volgende juridische procedure op zal botsen? En dan in een Kamer van heroverdenking zeggen dat we een wet die niet deugt moeten uitvoeren van Europa, hoewel dat strijdig is met Europese wetgeving, omdat implementeren ja of ja betekent? Dat kan ik mij niet indenken. Mijn fractie zal dus tegen dit wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Ik kijk even verder rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen geven? Mevrouw Fiers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Deze wet dient een belangrijk doel, namelijk de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. Wel heeft de fractie van de PvdA twijfels over de proportionaliteit. Vliegverkeer betreft immers maar 10% van alle reisbewegingen. In het debat heeft de minister de verwachte effectiviteit van deze nieuwe opsporingsmogelijkheid benadrukt. Wij houden twijfel, maar het belang van de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit weegt zwaarder. De fractie van de PvdA acht het verstandig dat de minister voorafgaand aan de invoering duidelijke regels stelt aan het maximumaantal foutmarges bij het inzetten van algoritmes. Dit geeft een duidelijk kader voor de uitvoering, maar de minister vindt dit niet nodig. Wij blijven van mening dat voorkomen beter is dan genezen en roepen de minister op om dit alsnog te overwegen.

Alles afwegend zal de PvdA vóór het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Ik kijk nogmaals rond ...

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV en Fractie Duthler voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.