Stemming moties Wet arbeidsmarkt in balansVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Aanvang: 14.23 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet arbeidsmarkt in balans

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans),

te weten:

- de motie-Schalk c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (35074, letter H);

- de motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (35074, letter I).

(Zie vergadering van 20 mei 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Gevraagd is om eerst over de moties te stemmen die zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet arbeidsmarkt in balans, en dan over dat wetsvoorstel. Wij stemmen eerst over de moties. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Meneer Ester.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester i (ChristenUnie):

Dank u, voorzitter. Allereerst de moties. De motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. hebben wij medeondertekend. Zij haalt de angel uit de discussie over dit wetsvoorstel door op korte termijn om nieuw zzp-beleid te vragen, gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt.

De motie-Schalk c.s. hebben wij graag medeondertekend. Zij gaat over een principiële kwestie.

Dan het wetsvoorstel zelf. De ChristenUnie-fractie steunt de richting van het voorstel om flexcontracten terug te dringen en vaste contracten te bevorderen. Het voorstel biedt een juist evenwicht tussen werkgevers- en werknemersbelangen. We hebben vorige week uitvoerig gedebatteerd over het tegengaan van waterbedeffecten die dit wetsvoorstel zou kunnen oproepen. De minister heeft dit scherp op zijn netvlies. De motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s., de coalitiemotie zo je wil, vraagt om beleid om deze effecten tegen te gaan. We zullen erop toezien dat de minister die motie ook serieus zal uitvoeren.

We danken de minister dat hij in minder dan een week op verzoek van mijn fractie met een uitvoerige brief is gekomen, waarin hij laat zien hoe dit wetsvoorstel in het geheel van zijn arbeidsmarktmaatregelen past. Dat heeft ons zeer geholpen. Alles afwegend, voorzitter, steunt de ChristenUnie-fractie dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ester. Meneer Van de Ven.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Ven i (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Conform uw instructie zal ik zeer kort zijn. Ik kan mij ook in hoge mate aansluiten bij het commentaar van de heer Ester. De leden van de VVD-fractie waren zeer kritisch over het wetsvoorstel. Mijn fractie bedankt de minister en zijn ambtenaren voor hun inzet en betrokkenheid om dit wetsvoorstel de eindstreep te laten halen. Mijn fractie bedankt de minister ook voor zijn heldere brief van 24 mei jongstleden met een aantal verduidelijkingen. Voor de voorzitter samengevat: de VVD-fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen. Dank u zeer.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van de Ven. Mevrouw Sent.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De minister heeft mijn fractie er niet van kunnen overtuigen dat het voorliggende wetsvoorstel de balans op de arbeidsmarkt verbetert. De positie van zzp'ers wordt niet versterkt. Erger, dit stimuleert juist het gebruik van schijnuitzendmedewerkers en dergelijke constructies. Bovendien is dit wetsvoorstel prematuur, want de uitkomsten van de evaluatie van de Wet werk en zekerheid zijn nog niet eens binnen en de commissie-Borstlap komt in november nog met haar voorstel. In de nagezonden brief geeft de minister zelf aan dat het geleverde spoorboekje een herhaling van zetten is. Dat adresseert onze inhoudelijke zorgen niet.

De motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. vraagt terecht om aandacht voor de positie van zzp'ers en kan daarmee op onze steun rekenen. Zij maakt de zwakte van het wetsvoorstel alleen maar duidelijker. De PvdA laat zich niet met deze brief en motie het riet in sturen en zal daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent. Meneer Ganzevoort.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort i (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Dank aan de minister en zijn ondersteuning voor alle antwoorden en de nadere informatie die we hebben gekregen. Dank ook aan de coalitie voor een prachtige motie. Er staan heel goede dingen in. Zij laten zien dat de zzp-kwestie inderdaad moet worden opgelost en dat de integraliteit van dit wetsvoorstel nog onvoldoende is. Dat is precies de reden dat we niet voor de wet kunnen stemmen. Maar tof, die motie!

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Meneer Ten Hoeve.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve i (OSF):

Voorzitter. Ik heb niet aan het debat deelgenomen, maar het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft een aantal elementen waar ik heel blij mee ben: het afschaffen van de sectorale WW-premie en het splitsen van de premie in laag voor vaste contracten en vijf procentpunt hoger voor flexibele contracten is eindelijk een maatregel die het flexwerk kan terugdringen. Dat geldt ook voor de regeling dat de transitievergoeding vanaf dag één verschuldigd wordt. Het opnemen van de cumulatiegrond voor mogelijk ontslag lijkt mij verdedigbaar.

De vermindering van de transitievergoeding voor ouderen zou ik nooit bedacht hebben. Het terugdraaien van de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid lijkt prematuur en op weinig gebaseerd. De beschermende maatregelen voor flexwerkers zijn theoretisch prachtig, maar praktisch waarschijnlijk minder. De aanscherping van de regels voor payrolling is zeer terecht, maar het leidt nu al tot ontwijking. Ik zou overigens wel vrede hebben met het volledig verbieden van payrolling. Ten slotte het grote probleem: de positie van de zzp'ers zal worden aangepakt, maar blijft voorlopig nog wel in het duister.

Veel onzekerheid, dus, en ook een aantal voor mij echt negatieve elementen. Maar toch wordt hier in de basis wel de goede richting gekozen. Ik zal dus toch voor het voorstel stemmen en ook voor de drie moties, inclusief die van mevrouw Teunissen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Ik kijk nog even rond ... Mevrouw Duthler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler i (Fractie Duthler):

Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb niet meegedaan aan het debat en heb behoefte om nog een korte toelichting op mijn stemgedrag te geven. Hoewel er nog verschillende haken en ogen zitten aan het wetsvoorstel en het wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van een totaalpakket aan maatregelen en wetsvoorstellen dat we nog niet kennen of behandeld hebben, acht mijn fractie dit wetsvoorstel een goede stap in de richting naar meer balans op de arbeidsmarkt: vast minder vast en flexibel minder flexibel. Wij zullen dit wetsvoorstel steunen. Positieve aspecten die opvallen, zijn onder meer de ketenregeling en de introductie van de i-grond, de cumulatiegrond. Mijn fractie is het eens met de uitzondering die de SGP-fractie wil maken op dit laatste punt voor gewetensbezwaarden en zal haar motie dan ook steunen. Datzelfde geldt voor de motie-Van de Ven/Oomen/Ruijten c.s.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Ik kijk nogmaals rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 35074, letter H. Dat is de motie-Schalk c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35074, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en Fractie Duthler voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over motie 35074, letter I, de motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. (35074, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP, D66 en Fractie Duthler voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.