Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)

- Rondvraag

Het lid Van Rij (CDA) geeft - naar aanleiding van de behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34556) en de toezegging T02680 - aan dat er in de praktijk verwarring blijkt te zijn over de uitleg van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) door het ministerie van OCW. De commissie besluit dit onderwerp via de griffie onder de aandacht te brengen van de leden van de nieuwe commissie OCW, zodat deze desgewenst hierover met de regering in overleg kunnen treden.

De commissie neemt afscheid van de voorzitter en bedankt hem voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie voor Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren