Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 mei 2019
1. 35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissie wenst de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 mei 2019, 18:00 uur, te ontvangen. Dit is voor haar een voorwaarde voor het doorgaan van het plenaire debat op 28 mei 2019. De reactietermijn voor de proef van het verslag wordt op donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur, gesteld.

2. 35042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

De commissie stemt, met uitzondering van de fractie van de VVD, in met het concepttekst van het verzoek van de Kamer om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State. Het conceptverzoek zal, via het College van Senioren, worden doorgeleid naar de plenaire vergadering ter vaststelling.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman