Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 april 2019
1.
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief van de minister van VWS van 28 maart 2019 (33168, N)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
De voortgang van de diverse dossiers kan de commissie in nieuwe samenstelling desgewenst tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van VWS ter sprake brengen.

2.
35070

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman) en D66 (Schnabel).

3.
Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 27 maart 2019 (27529, I)

De commissie neemt kennis van de brief waarmee de minister te kennen geeft dat de Kamer voor de zomer geïnformeerd zal worden over het scenario dat leidt tot het optimum van toestemmingsmogelijkheden, en is bereid hierover met de minister in gesprek te gaan.

4.
Mededelingen en informatie

De voortzetting van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) is voorzien voor 14 mei 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport is per brief (33980, I) verzocht zijn standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer