Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema).

- Mededelingen en informatie

De commissie streeft ernaar de wetsvoorstellen wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013) en verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) plenair te behandelen vóór de komende Kamerwisseling. Voor beide voorstellen geldt het voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen. Voor wetsvoorstel 35013 heeft de commissie reeds een voorkeur uitgesproken voor 21 mei 2019.

De commissie verzoekt evenwel deze voorstellen mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer